بنیاد مریم میرزاخانی

بنیاد مریم میرزاخانی به منظور عملی ساختن نیات زنده یاد پروفسور مریم میرزاخانی در زمینه‌های کمک به کشف استعداد های نخبه در جامعه ، ارائه کمک های مادی و معنوی به امر آموزش و رشد نخبگان ، الگوسازی و تکریم نخبگان می باشددر حال بروز رسانی