اولین دوره آموزش ریاضی

سخنرانی دکتر امیر جعفری بخش دوم ، روز 21 اردیبهشت 1399 :