دومین دوره آموزش ریاضی

جدول زمان بندی دورهتاریخ ساعت موضوع ارائه دهنده
سه شنبه ۰۲ شهریور 8:30 الی 10 نظریه اعداد دکتر رامین تکلو بیغش
۱۰:۳۰ الی ۱۲ هندسه تصویری دکتر امیر جعفری
چهارشنبه ۰۳ شهریور 8:30 الی 10 نظریه اعداد دکتر رامین تکلو بیغش
۱۰:۳۰ الی ۱۲ آمار و احتمال دکتر مونا آزادکیا
پنجشنبه ۰۴ شهریور 8:30 الی 10 هندسه رویه ها دکتر تینا ترکمان
۱۰:۳۰ الی ۱۲ هندسه تصویری دکتر امیر جعفری
جمعه ۰۵ شهریور 8:30 الی 10 هندسه رویه ها دکتر تینا ترکمان
۱۰:۳۰ الی ۱۲ آمار و احتمال دکتر مونا آزادکیا

ارائه دهندگان دوره


دومین دوره آموزش ریاضی به سرپرستی علمی برگزار شد. اساتید ارائه دهنده مباحث در این دوره به ترتیب روز های سخنرانی به شرح زیر بودند :

خلاصهسطح تحصیلی شرکت کنندگان دوره : پایه نهم
تعداد شرکت کنندگان دوره : 200 نفر
تعداد سخنرانی ها : 8
تعداد کلاس های رفع اشکال :