پرسش و پاسخ

لیست پرسش ها و پاسخ های مربوط به دوره آموزش ریاضی بنیاد مریم میرزاخانی در زیر آمده است :


پرسش و پاسخ دوره آموزش / وبینار های آموزشی / از بازی تا ریاضی - روز زنان در ریاضیات