معرفی دنباله کاتالان با یک مثال

دنباله کاتالان که توسط ریاضیدانی فرانسوی و بلژیکی به نام چارلز کاتالان در اواسط قرن نوزدهم معرفی شده است کاربرد زیادی در ترکیبیات شمارشی دارد. بیش از ۱۵۰ مسأله شمارشی متفاوت جمع‌آوری شده است که پاسخ آن همین دنباله کاتالان است. برای مشاهده بحثی در مورد فرمولی بازگشتی و فرمولی صریح برای این دنباله می‌توانید فصل دوم و چهارم کتاب زیر را مطالعه کنید.

اطلاعات سخنرانی


سخنران : دکتر میرزاوزیری (  صفحه استاد  ) 
مدت زمان سخنرانی : 9 دقیقه
دسته بندی موضوع :
تاریخ : پانزده مرداد ۱۳۹۹
مقاله مرتبط با سخنرانی : مقاله ای تعریف نشده است
فایل مرتبط با سخنرانی : فایلی اضافه نشده است
خلاصه :