ارتباط با ما

معرفی استعداد ها

کمک به کشف استعداد های نخبه در جامعه و ارائه کمک های مادی و معنوی از اهداف اصلی بنیاد مریم میرزاخانی است ، به منظور ارتباط در این زمینه فرم زیر را تکمیل بفرمایید.