ارتباط با ما

پیشنهاد ها و ایده های اجرایی

بنیاد مریم میرزاخانی در راستای عمل به اساسنامه خود آماده به همکاری با تمامی اساتید و دوستداران ریاضی به منظور رشد و ارتقای دانش آموزان می باشد. در صورتی که در این زمینه پیشنهاد و یا ایده اجرایی در نظر دارید با بنیاد مریم میرزاخانی در تماس باشید.