ارتباط با ما

ارتباط با بنیاد مریم میرزاخانی

به منظور ارتباط با بنیاد مریم میرزاخانی فرم زیر را تکمیل بفرمایید. در صورت علاقه مندی به طرح حمایت های مادی و معنوی از بنیاد مریم میرزاخانی ، ارائه پیشنهاد ها و ایده های اجرایی و همچنین معرفی استعداد های نیازمند به حمایت به صفحات دپارتمان های مذکور مراجعه و نسبت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام فرمایید.